Osnovni podaci

Klimaoprema d.d.

Sjedište: Gradna 78A, 10430 Samobor, Hrvatska

Društvo je upisano u registar Trgovačkog Suda u Zagrebu, MBS: 080023642

OIB: 34383404032

PDV broj: HR34383404032

Porezni broj: 3144135

Temeljni kapital društva iznosi 25.563.600,00 kn, podijeljen na 1052 dionice, uplaćen u cijelosti.

Direktor i član uprave je Sergio Galošić, zastupa društvo pojedinačno i samostalno. Predsjednik nadzornog odbora je Tomislav Rukavina.

 

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria, Petrinjska 59, Zagreb.

Žiro-račun: 2484008-1102135752

IBAN: HR4524840081102135752

SWIFT: RZBHHR2X