Operacijske dvorane

Operacijski prostori moraju biti dizajnirani, konstruirani i prilagođeni tako da odgovaraju operacijama koje se u njima izvode. Projekt i dizajn moraju svesti na minimum rizik od kontaminacije, nakupljanja prašine i drugih nečistoća.
Osvjetljenje, temperatura, vlaga i ventilacija moraju odgovarati zahtjevima operacija i ne smiju utjecati na kvalitetu radnja niti na rad opreme.
Tijek ljudi, materijala i opreme treba biti jednosmjeran u najvećoj mogućoj mjeri, kako bi se izbjegla mogućnost miješanja i kontaminacije.
Raspored radnih prostora mora omogućiti uredan i logičan raspored materijala i opreme kako bi se izbjegla mogućnost kros-kontaminacije i isključio rizik ispuštanja ili zamjene bilo koje faze operacije ili kontrole.
Zidovi, podovi i stropovi operacijskih dvorana trebaju biti od nepropusnog materijala, glatki, bez pukotina i lako perivi, a završna obrada zidova, podova i stropova mora biti zaobljena.
Osnovni procesni energenti sastavni su dio postrojenja, a njihov razvod do mjesta potrošnje treba izvesti što kraćim trasama te spajanje na potrošače izvesti sa stropa.
Pri dizajniranju vodova i instalacija treba izbjeći udubljenja i osigurati njihovo održavanje izvan operacijskih prostora.
Odvodi moraju biti odgovarajuće veličine i bez mogućnosti izlijevanja tj. povratnog toka.

Ukupan proizvodni asortiman obuhvaća panelne sisteme (zidovi i stropovi), antibakterijske panele, prozore, vrata, interlock sisteme, podove, lampe, automatiku i BMS, HVAC sustav te inženjering, izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projektiranje kompletnih operacijskih dvorana po sistemu „ključ u ruke“.
Po završetku projekta opremu i postrojenje validiramo, potvrđujući da je isporučena oprema sigurna za upotrebu i odgovarajuća namijenjenim radnjama.